Nghệ An: Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"

Thứ Bảy, 18/11/2023, 04:37 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 840/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Qua đó, hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.
 
Một Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Một Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình biết và thực hiện. Tập trung hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu, máy tính, thiết bị số hóa bản khai, thiết bị lưu trữ, thiết bị phụ trợ; các phần mềm ứng dụng, cài đặt phần mềm, chuẩn hóa thông tin khi số hóa các bản kê khai tài sản, thu nhập giấy... Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập.
 
    Giao Thanh tra tỉnh là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai và cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác cung cấp. Bảo vệ, lưu trữ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tổ chức bộ máy và cán bộ vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp Thanh tra tỉnh trong việc bảo vệ, an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng phân công Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Thanh tra tỉnh trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật về công nghệ thông tin phục vụ cho xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, kết nối và chia sẻ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập tại địa phương...
                                                                                           Kim Anh
.