Đồng Nai: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 01/09/2023, 06:48 [GMT+7]
    Trong tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo; tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; chú trọng gắn nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 12 đồng phạm về tội
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 12 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" (tháng 8/2023)
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các nghị quyết của UBND tỉnh quy định về chính sách, tiêu chuẩn, định mức trong sử dụng ngân sách. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.
 
    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 282/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023; Kế hoạch số 283/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định; tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; bố trí tiếp nhận các thủ tục hành chính ngành dọc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện; chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cấu hình trên phần mềm một cửa eGov; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với 15 trường hợp thuộc diện phải chuyển đổi.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 30 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 10 kết luận thanh tra tại 51 đơn vị, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 67,5 triệu đồng, chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ việc; thực hiện 99 cuộc thanh tra chuyên ngành; số tổ chức, cá nhân vi phạm là 54, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 392,5 triệu đồng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 33 kết luận thanh tra; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi số tiền 19 tỷ 195 triệu đồng; tiếp tục theo dõi xem xét xử lý hành chính 02 tổ chức và 07 vụ việc chuyển Cơ quan điều tra.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các báo cáo, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng các văn bản, nội dung phục vụ các Cuộc họp, Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Hiện nay, Cơ quan điều tra các cấp thụ lý 09 vụ/34 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 02 vụ/04 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 04 vụ/24 bị cáo.
Tuệ Minh 
.