Một số kết quả sau 1 năm thành lập của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

Thứ Bảy, 26/08/2023, 06:01 [GMT+7]
    Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng ban, Bí thư Tỉnh ủy đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh.
 
    Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc; quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên; chương trình công tác năm 2022, năm 2023 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời từng thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao triển khai đến tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi chỉ đạo. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện chế độ làm việc theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và theo Quy định số 67-QĐ/ TW của Ban Bí thư. Tổ chức 04 phiên họp Ban Chỉ đạo và 4 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo theo Quy chế làm việc, cho ý kiến một số nội dung quan trọng của Ban Chỉ đạo. Sau phiên họp, cuộc họp đều ban hành thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
 
Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị
Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương...; đưa nội dung công tác PCTN, tiêu cực và công khai thông tin về công tác cán bộ tại hội nghị cán bộ nghỉ hưu diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 30/12/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 7/4/2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thông báo số 483-TB/TU, ngày 19/4/2023 về chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm, vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 1098-CV/TU, ngày 16/5/2023 về thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23; việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật theo quy định; triển khai điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị năm 2023; triển khai xây dựng phương án lựa chọn cơ quan, đơn vị, cá nhân để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc như mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
 
    Chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát tình hình hoạt động, sử dụng các trụ sở công, các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, kể cả trụ sở của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn để có giải pháp phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài sản công, chống thất thoát, lãng phí; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng phương án xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện điều tra, khảo sát dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đề xuất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo… Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra và cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo Thông tư số 03/2018/ TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP.
 
    Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư trong các lĩnh vực y tế, tài nguyên môi trường, xây dựng...; chỉ đạo các ngành tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc: “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó” thông qua các hội nghị giao ban nội chính, giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng định kỳ. Cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can là cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò tham mưu, điều hòa, hỗ trợ các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành nhiều công việc quan trọng phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, đã tham mưu 13 văn bản cho Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban hành các thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành văn bản hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai, theo dõi, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện các thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Theo dõi, đôn đốc cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng trên địa bàn.
 
    Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 12 phiên tiếp công dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị theo đúng đối tượng quy định. Triển khai và hoàn thành việc rà soát các kết luận thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2021-2022  theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Hướng dẫn 06-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Qua công tác rà soát, đã đôn đốc, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm chưa thu hồi được hơn 3,8 tỷ đồng.
                                                                                     Mạnh Hùng
.