Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính tỉnh ủy Sóc Trăng tháng 8 năm 2023

Thứ Năm, 31/08/2023, 07:23 [GMT+7]
    Trong tháng 8 năm 2023, Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 1029-TB/TU, ngày 08/8/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc định kỳ với các cơ quan nội chính và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 18/8/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu bổ sung nội dung “Sơ kết công tác tổ chức phiên toà trực tuyến” vào Chương trình cải cách tư pháp năm 2023; bổ sung nội dung “Kiểm tra các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022” vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023…
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp công dân tháng 8/2023
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp công dân tháng 8/2023
    Giám sát việc thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tại 04 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại một số cấp ủy, tổ chức đảng cấp tỉnh và cấp huyện; kiểm tra kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị tại một số cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định thành lập Đoàn Khảo sát việc áp dụng pháp luật đối với việc kê biên, bán đấu giá tài sản trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định kiểm tra các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022; ban hành Kế hoạch học tập kinh nghiệm về công tác phát hiện, điều tra, xử lý vụ án liên quan đến tội phạm đánh bạc, gá bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
 
    Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định. Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý 51/51 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 15 đơn, Thường trực Tỉnh ủy 06 đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy 30 đơn. Kết quả, giải quyết 51/51 đơn; cụ thể, mời làm việc 01 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 14 đơn, chuyển trả và hướng dẫn 04 đơn, lưu theo quy định 32 đơn. Phối hợp tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 02 lượt công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc hoặc đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Triển khai thực hiện Quyết định số 1368-QĐ/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022.
                                           Bùi Phú Lâm 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng)
.