Gia Lai: Một số kết quả thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Tư, 02/08/2023, 07:23 [GMT+7]
    Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, công tác kê khai tài sản, thu nhập đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm soát việc kê khai dần đi vào nền nếp, từng bước kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vàkịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Kết quả nổi bật là:
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 20-TT/TU, ngày 03/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập. Hằng năm, hầu hết các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai của các đơn vị, địa phương trong tỉnh qua các năm đạt trên 99,8%. 
 
 Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện năm 2019
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện năm 2019
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 729-QĐ/TU, ngày 17/8/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành quy định của địa phương, đơn vị nhằm tăng cường kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp luôn quan tâm đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Ủy ban nhân dân các cấp giao cơ quan Thanh tra thường xuyên thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng thanh tra nội dung về công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Trong 10 năm qua (2014-2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 11 đảng viên; giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có nội dung kiểm tra việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 22 cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong đó, có nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Thông tri 20-TT/TU. Các cơ quan Thanh tra đã triển khai 192 cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 249 đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; đã kết luận 190 cuộc; trong đó chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.
 
    Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm đối với các sai phạm trong công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, nhất là các trường hợp chậm kê khai, không kê khai mà không có lý do chính đáng, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 01 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về việc chấp hành các quy định về kê khai tài sản, thu nhập; qua kiểm tra kết luận đảng viên có vi phạm do kê khai không trung thực, không kịp thời tài sản, thu nhập theo quy định; giải trình sự biến động của tài sản không đầy đủ, không hợp lý, thiếu thuyết phục; cơ quan có thẩm quyền đã quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định. 
 
    Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của tỉnh thường xuyên phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Từ năm 2022 đến nay, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với 112 trường hợp; trong đó, Thanh tra tỉnh xác minh 91 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh 21 trường hợp. Đã có kết luận xác minh đối với 45 trường hợp; phát hiện 05 trường hợp còn có sai sót trong việc kê khai; đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
 
    Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị trong 10 năm qua, công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản,góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Lê Thị Thúy Linh 
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai)
.