Bộ Giao thông vận tải: Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023

Thứ Tư, 08/03/2023, 22:32 [GMT+7]
    Ngày 06/03/2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2148/BGTVT-VP gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023.
 
    Theo đó, căn cứ Văn bản số 5970/MTTW-BTC ngày 22/2/2023 của Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu và triển khai hưởng ứng Giải Báo chí; đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tựdiễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
Cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
    Giao Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về giải và thể lệ giải. Đồng thời, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên của đơn vị mình tìm hiểu, viết bài tham dự.
    
    Qua 3 lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí và nhân dân. Đặc biệt, với thành công của Giải lần thứ ba đã tiếp tục khẳng định Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy, cổ vũ mạnh mẽ vai trò của báo chí, của nhân dân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Uy tín và chất lượng của Giải ngày càng được nâng lên, thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, thu hút sự quan tâm tham gia tích cực của đông đảo các cơ quan báo chí, các nhà báo trong cả nước và sự ủng hộ của nhân dân. Các tác phẩm tham dự giải tập trung phản ánh việc phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Nguyễn Huệ
.