Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 11/01/2023, 07:40 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai vừa tổ chức họp Phiên thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Phiên họp đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo; tiến hành thảo luận, góp ý các dự thảo văn bản: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự Phiên họp thống nhất đánh giá, năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung triển khai thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.
 
    Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng giữa các cơ quan chức năng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm và kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác thu hồi tài sản được quan tâm, chú trọng, tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng hơn 17,5 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 6,4 tỷ đồng.
 
    Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tổ chức 2 phiên họp, 3 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, hoạt động. Cùng với đó quyết định đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định...
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, giải quyết đơn, thư tố cáo cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng chủ động rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2023, tập trung vào những lĩnh vực, dự án dễ phát sinh tiêu cực, những đơn vị, địa phương có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
                                                                                    Hạnh Nguyên
.