Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 09/01/2023, 07:48 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu, công tác phòng, chống tham nhũng phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Xác định đúng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
    Nội dung của Kế hoạch tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tố cáo, báo cáo hành vi tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.
                                                                                         Hương Giang
.