Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 09/01/2023, 15:07 [GMT+7]
    Ngày 06/01/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa họp Phiên thứ 2. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, thảo luận, cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2023; các dự thảo về Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu
    Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh Khánh Hòa được thành lập và đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 năm 2022; Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và đạt được kết quả tích cực. Nổi bật là: (1) Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản triển khai các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC; Hướng dẫn số 25-HD/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC; văn bản triển khai kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, PCTN,TC giai đoạn 2012-2022; (2) Ban hành Công văn số 08-CV/BCĐ, ngày 25/10/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 622-QĐ/TU, ngày 24/9/2022 về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ; (3) Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại 1.819 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (do tỉnh quản lý) theo Thông báo kết luận số 255-TB/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo đôn đốc, giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận số 256-TB/TU, ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; (4) Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; qua công tác thanh tra, đã phát hiện và chuyển 03 vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật; (5) Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung chỉ đạo giải quyết, giải quyết  05 vụ án, vụ việc theo đúng tiến độ (trong đó có 03 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo); (6) Công tác thông tin tuyên truyền về PCTN,TC được thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/TU, kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022, đồng thời đã ban hành Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền công tác PCTN,TC, về Đề án phát triển đô thị Cam Lâm và các dự án trọng điểm); công tác phản biện xã hội đã tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư theo kế hoạch đề ra. 
 
    Ban Nội chính tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh đã tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác; chuẩn bị chu đáo nội dung Phiên họp Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; phối hợp tham mưu chỉ đạo về chủ trương xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo. 
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh cơ bản thống nhất nội dung với Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đã trình, gồm: Dự thảo Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2023, đề nghị căn cứ Chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN,TC tỉnh và rà soát theo hướng nhiệm vụ trọng tâm, tránh chồng chéo; đồng thời, trong năm 2023, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đảm bảo tiến độ đề ra.
Bình Tuyến
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hoà)
.