Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La nâng cao công tác phối hợp tiếp công dân theo quy định

Thứ Ba, 06/12/2022, 07:37 [GMT+7]
    Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy. Các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Tỉnh ủy đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, tham mưu xử lý đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã chủ trì tiếp 56 lượt với 61 công dân đến gửi đơn tại Tỉnh ủy. Qua nghiên cứu, các nội dung công dân đề nghị, các ngành giải quyết theo quy định hoặc nội dung khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền. Do đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất với Bí thư Tỉnh ủy chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 04 đơn. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 27 lượt với 32 công dân đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến nghị, phản ánh.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ
    Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, định kỳ hằng tháng, quý tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu với cấp có thẩm quyền tổ chức tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, đã xử lý kịp thời các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các đối tượng có biểu hiện gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
 
    Từ công tác tham mưu, triển khai thực hiện của Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác tiếp công dân từng bước đi vào nền nếp. Chất lượng, tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng bảo đảm về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                           Quỳnh Hoa
.