Quảng Bình thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Hai, 18/07/2022, 18:48 [GMT+7]
    Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa bàn trong thực hiện “Mục tiêu kép” - Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch theo mục tiêu phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, hệ thống các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng của tỉnh nhà 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể là:
 
    1. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kịp thời chỉ đạo, định hướng cung cấp các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là PCTN, TC), góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, như: Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2022 cho 74 học viên là thành viên Tổ giúp việc cấp ủy về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, cán bộ tham mưu làm công tác nội chính Đảng ở các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính cấp tỉnh và Bí thư các xã, phường, thị trấn do Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thực hiện; duy trì Chuyên trang PCTN, TC với gần 300 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy; duy trì thực hiện mục “Tiếp chuyện bạn nghe Đài”, chuyên mục “Với khán giả xem truyền hình”…
 
Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất BCĐ PCTN, TC tỉnh Quảng Bình
Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất BCĐ PCTN, TC tỉnh Quảng Bình
    2. Công tác công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 100% cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện và niêm yết công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở làm việc; đã có 24/36 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối công chức, viên chức năm 2022 (một số cơ quan, đơn vị đang rà soát để xây dựng kế hoạch và một số cơ quan không xây dựng kế hoạch do không có đối tượng chuyển đổi trong năm), với 205 trường hợp đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã kết nối Internet. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh được triển khai trên nền tảng Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và trên 85% UBND cấp xã. Trên địa bàn toàn tỉnh có 1.614 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản, tăng 1,83% so với đầu kỳ.Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp ủy các cấp chú trọng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện. Có 58/58 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập với 6.096/6.099 người phải kê khai, 100% đơn vị đã công khai bản kê khai tài sản, thu nhập với 6.140 bản kê khai được công khai.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, TC; đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC năm 2022; Kế hoạch giám sát chuyên đề với 03 nội dung, gồm: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên ở một số đơn vị, địa phương theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; Giám sát việc giải quyết một số vụ việc, đơn thư, ý kiến phản ánh của cử tri và Nhân dân về thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số địa phương, Nhà máy, Công ty trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị định số 68/NĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022.
    
    3. Riêng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 chương trình, 01 công văn và 04 kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC trên toàn tỉnh, nhất là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các nội dung công việc phục vụ Đoàn công tác số 5 của BCĐTW về PCTN, TC kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tại tỉnh Quảng Bình; tham mưu các nội dung thành lập BCĐ PCTN, TC tỉnh và Phiên họp thứ nhất của BCĐ PCTN, TC tỉnh,  v.v…
Lê Hà  Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.