Bắc Kạn: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Sáu, 29/07/2022, 09:22 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, đi vào chiều sâu trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 07 kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành đã ban hành 103 văn bản chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 34 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền có nội dung về phòng, chống tham nhũng với tổng số 3.379 lượt người tham gia.
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn ra mắt
Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn ra mắt
    Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các sở, ngành, địa phương cũng tích cực triển khai thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định; tăng cường việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 162 văn bản; sửa đổi, bổ sung 41 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 18 cơ quan, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử và 82 tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai minh bạch; kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, qua tổ chức 9 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đã phát hiện 4 vụ vi phạm chế độ định mức tiêu chuẩn; kiến nghị thu hồi 182,4 triệu đồng, đã thu 145,4 triệu đồng.
 
    Các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thực hiện nghiêm việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; tổ chức rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 87 công chức, viên chức theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
                                                                           Mai Loan
.