Cần Thơ: Một số kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Năm, 28/07/2022, 08:35 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Cần Thơ đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022. Các cơ quan chức năng phối hợp dự thảo Đề án “Thí điểm khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia vào các hoạt động của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025”; tham gia góp ý Đề án “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ (tháng 3/2022)
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ (tháng 3/2022)
    Các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu, góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương; thực hiện việc hoàn thành các chế định bổ trợ tư pháp, thi hành án hình sự được phối hợp thực hiện tốt; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan; chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.
 
    Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện tốt mô hình tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, xử lý tội phạm.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện chủ trương bố trí Viện trưởng không phải là người địa phương. Hiện nay, 09/09 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự thực hiện khá tốt, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm sát viên có đủ phẩm chất, năng lực công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của thành phố trong tình hình mới.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thành phố quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định và theo nhu cầu đơn vị; thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xét xử, giải quyết án đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, công tác trợ giúp pháp lý chú trọng vào các vụ việc tham gia tố tụng. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh đã phân công các tổ chức hành nghề luật sư tham gia bào chữa 69 vụ án hình sự, tham gia tố tụng 267 vụ việc. 
 
    UBND thành phố đã ban hành quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp cho các trường hợp được bổ nhiệm từ ngày 01/01/2021 đối với các giám định viên tư pháp thuộc các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Công an thành phố Cần Thơ. Ngành Tư pháp thành phố thực hiện thẩm định, có ý kiến đối với trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y; đã thực hiện giải quyết 26 hồ sơ thanh đổi nội dung hoạt động của văn phòng công chứng, 21 hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; banh hành 124 công văn phối hợp xử lý hỗ trợ, trả lời liên quan đến lĩnh vực công chứng; giải quyết 05 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng thừa phát lại. Trung tâm đấu giá tài sản thực hiện ký kết 12 hợp đồng; tổ chức bán đấu giá và đấu giá thành được 10 cuộc.
    
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức tuyên truyền 830 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100.000 người; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; chủ trì, phối hợp với các thành viên họp để lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thông tin dư luận xã hội, báo chí để kịp thời có ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tuệ Minh
.