Hà Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 28/07/2022, 07:13 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát, minh bạch tài sản thu nhập... triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực. 
 
    Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động như: Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân bằng các hình thức thích hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
 
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động; thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách đảm bảo đúng nội dung, định mức. 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 30 cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập và bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.
 
    Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp (tỉnh, huyện) đã thụ lý, khởi tố, điều tra 5 vụ/5 bị can về tội phạm tham nhũng; bước đầu, xác định tài sản thiệt hại 31.441.000 đồng và thu hồi đạt 100%; hiện nay vẫn đang tiếp tục xác định thiệt hại và điều tra mở rộng vụ án.
                                                                                           Ngọc Thành
.