Hải Dương: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2022

Thứ Hai, 16/05/2022, 07:42 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2022, Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
    Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhất là các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý chi tiêu công; thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Quyết định số 03/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chú trọng công tác cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả hòm thư công vụ; áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh và của Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, quý I/2022 (tháng 4/2022)
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, quý I/2022 (tháng 4/2022)
    Tỉnh ủy, UBND đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về phòng, chống tham nhũng nhất là các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh, xã hội ...
 
    Đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" ở các cấp và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Ngành thanh tra thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc thanh tra tại đơn vị 06 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi số tiền 2 tỷ 418 triệu đồng. Thanh tra các sở, ngành thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kết thúc thanh tra, kiểm tra 04 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của đơn vị và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính 570 triệu đồng.
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 341 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 494 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị. Trong đó đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh là 201 đơn; đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành là 23 đơn.
 
    Các cơ quan tố tụng tỉnh tiếp tục giải quyết 02 vụ việc, vụ án về tham nhũng, gồm: Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương và vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt, địa chỉ tại Lương Xá Bắc, Kim Liên, Kim Thành.
Tuệ Minh
.