Hà Tĩnh: Một số kết quả năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 07/01/2022, 11:38 [GMT+7]
    Năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để kịp thời tham mưu các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực đảm bảo tính thiết thực hiệu quả.
 
    Thường xuyên theo dõi, tổng hợp nắm thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại, không để xảy ra bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ban Nội Chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các phiên tiếp công dân định kỳ
Ban Nội Chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các phiên tiếp công dân định kỳ
    Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
    Ban Nội Chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc xử lý giải quyết của các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể đối với các nội dung Bí thư Tỉnh ủy giao tại các phiên tiếp dân.
 
    Năm 2021, Ban đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 268/268 đơn thư. Trong đó, tham mưu chuyển 37 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trực tiếp xác minh, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 19 đơn; số còn lại không đủ điều kiện xử lý hoặc trùng đơn. Ban cũng nắm tiến độ, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết quả giải quyết một số đơn thư phức tạp, kéo dài.
 
    Về nhiệm vụ năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan nội chính và các địa phương chủ động trước các tình huống phức tạp phát sinh; thực hiện yêu cầu báo cáo liên thông, kịp thời về những vấn đề khó, nổi cộm để Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020 - 2025. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung và điều kiện phục vụ công tác tiếp dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy giao.
                                                                                                 Nguyễn Sự 
.