Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Năm, 22/07/2021, 10:00 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trọng tâm là: Chỉ thị về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự; chỉ thị về nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2021; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Chương trình công tác phòng chống tham nhũng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
    Chủ động theo dõi, nắm tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc xử lý một số vụ án tham nhũng. 
 
    Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo Quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 05 phiên/24 lượt công dân, gồm 16 vụ việc; ban hành 05 Thông báo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, phân loại và xử lý 258 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và công dân gửi đến. Tham gia các buổi đối thoại, làm việc với một số cơ quan, đơn vị nắm tình hình giải quyết đơn thư của công dân; trực và xử lý các thông tin kiến nghị qua đường dây nóng của Tỉnh ủy, kết quả đã tiếp nhận 67 cuộc gọi của các cá nhân tổ chức gọi đến để kiến nghị, phản ánh, các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cán bộ phân công trực, đường dây nóng trao đổi, giải thích và hướng dẫn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
    Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
 
    Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
 
    Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tổ giúp việc Tiểu ban giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyếtđại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài, đông người vượt cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình hình khiếu kiện một số công dân liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các cơ quan trong khối nội chính về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
                                         Bích Hạnh
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.