Lâm Đồng: Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Hai, 26/04/2021, 10:12 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 2305/UBND-NC ngày 15/4/2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2021. 
 
    Theo đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan,đơn vị tập trung phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiêm túc và phát huy cơ chế tập trung dân chủ; rà soát quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; tiếp thu và thực hiện nghiêm các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Trên cơ sở đó loại bỏ tư tưởng lo ngại đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng sẽ “làm hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “làm nhụt chí”, “làm cầm chừng”… trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.
 
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra tại tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra tại tỉnh Lâm Đồng năm 2020
    Chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ, quy chế làm việc và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án, thuế, quản lý thị trường,...; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tin báo tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định; tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; nghiêm túc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; giao đất, cho thuê đất công; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; quản lý trật tự xây dựng, xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính; công tác tổ chức, cán bộ...; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án kiến nghị của Đoàn Công tác số 2 (năm 2015) và Đoàn Công tác số 1 (năm 2019) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng từ năm 2020 chuyển sang và các vụ việc phát sinh mới trong năm 2021 với nguyên tắc “tích cực, khẩn trương, làm rõ đến đâu xử lý đến đó ”, “không có vùng cấm ”,“không có ngoại lệ”…
 
    Thực hiện việc tổng kết kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.
An Thịnh
.