Nam Định: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 23/04/2021, 15:22 [GMT+7]
    Trong quý I/2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nam Định tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai đồng bộ, có hiệu quả ngay từ đầu năm, nhất là việc công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách; các vụ việc, vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.
 
    UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2021; kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”; công văn tham mưu tổng kết Chiến lược Quốc gia và Công ước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.
 
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của điều dưỡng Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của điều dưỡng Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho thủ trưởng, cán bộ chuyên môn liên quan đến việc tham mưu, tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; chỉ đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý cùa mình kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 
 
    Các cấp ủy, chính quyền xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động; đặc biệt là công khai thu chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản công… gửi các phòng, ban qua phần mềm quản lý và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị; rà soát, chuẩn hóa các quy  trình, thủ tục, hồ sơ niêm yết công khai các công việc liên quan để người dân và doanh nghiệp biết; ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức để các đơn vị có cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình.
 
    Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; rà soát các trường hợp định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác; trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng sẽ thực hiện việc chuyển đổi đối với tùng vị trí trong năm 2021.
 
    UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, đồng thời công bố trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; tiếp tục tập trung, quán triệt và triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản biên chế; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành để thống nhất áp dụng chung trong toàn tỉnh trong việc quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ lưu văn bản điện tử để khai thác sử dụng có hiệu quả; kết nối thử nghiệm Trung tâm Chỉ đạo điều hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với các cơ quan nhà nước trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng, công tác giám sát đối với các cơ quan chức năng và cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ được tăng cường; thông qua việc giám sát và qua đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức đảng, chính quyền đã chủ động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kết luận, xử lý các vi phạm, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Trong quý I/2021, cáp cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án tham nhũng trên địa bàn. Cụ thể: Tòa án nhân dân hai cấp xét xử 04 vụ, chuẩn bị xét xử 03 vụ. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, truy tố 05 vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo theo dõi, xử lý đối với 02 vụ án phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định và tại Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh.
Cù Tất Dũng
.