Tây Ninh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm

Chủ Nhật, 25/04/2021, 06:47 [GMT+7]
    Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đã tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
    Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm được tăng cường, đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời một số vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; đã xuất hiện nhiều gương quần chúng nhân dân tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Các tập thể và cá nhân tỉnh tây Ninh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
Các tập thể và cá nhân tỉnh tây Ninh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với từng địa bàn và đối tượng: xây dựng tiểu phẩm, nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi, biểu diễn văn nghệ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các cụm loa truyền thanh xã, phường, thị trấn tổ chức phát, đưa hàng ngàn bản tin, bài, phóng sự chuyên đề về phòng chống tội phạm, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương. 
 
    Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư”, phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến các tầng lớp nhân dân. Đến nay, đã có 82 cơ quan, 54 doanh nghiệp, 14 trường học trên địa bàn tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và 77/80 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Củng cố, duy trì, nhân rộng và quản lý 14 loại mô hình hoạt động có hiệu quả(10), trong đó, mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” mang tính đột phá, được triển khai tại 09/09 huyện, thị xã, thành phố, với 783 nhóm/7.125 thành viên…. Việc triển khai, nhân rộng các mô hình, phong trào tham gia tố giác, truy bắt tội phạm đã giúp Cơ quan Công an điều tra khám phá, xử lý kịp thời hàng ngàn vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương cơ sở, được các cấp, các ngành khen thưởng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai mô hình “4+1” về quản lý số người chấp hành xong án phạt tù có nguy cơ tái phạm cao; từ năm 2015 đến nay, đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 7.120 người. Qua thời gian quản lý, giáo dục đã đưa ra khỏi mô hình 6.326 người tiến bộ, đang quản lý 794 người.
                                                                                     Trịnh Hoàn
.