Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 22/04/2021, 04:56 [GMT+7]
    Trong quý I/2021, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TU, ngày 04/01/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; xây dựng, ban hành chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 và triển khai tới các cấp, các ngành có liên quan; theo dõi các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2021. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND, chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
    Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của các ngành, các cấp. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg, ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; triển khai Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; lập danh mục các văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực học đường
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực học đường
    Ngành Công an tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng Công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; có kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ”; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác; chấn chỉnh tư thế, lễ tết, tác phong, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; từng bước nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng công tác tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử nhằm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
 
    Toàn án nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân hiểu về áp dụng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đề ra các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; trong đó, chú trọng giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai, kinh doanh thương mại.
 
    Cục thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 37/QĐ-CTHADS, ngày 04/02/2021 về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý có chức danh tư pháp bảo đảm đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng.
 
    Sở tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021; ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ  giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. Trong quý I/2021, tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh và các chi nhánh đã thụ lý là 286 vụ việc. 
 
    Thời gian qua, các cơ quan tư pháp đã chú trọng và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, làm công tác tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tuệ Minh
.