Yên Bái: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ Tư, 14/10/2020, 06:56 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai thủ tục hành chính việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất. Toàn tỉnh đã tổ chức 184 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra thấy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.
 
Yên Bái nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
Yên Bái nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
    Từ năm 2013 đến nay, các ban, sở, ngành, địa phương ban hành mới 182 văn bản; sửa đổi, bổ sung 199 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đã thực hiện 57 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; qua công tác kiểm tra chưa phát hiện có vụ việc vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 3.027 lượt công chức, viên chức theo quy định. 
 
    Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39 NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Yên Bái đã thực hiện điều động, sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 1.203 cán bộ lãnh đạo các cấp.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán công chức, viên chức. Việc đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện; đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận phục vụ hành chính công tại 09/09 huyện, thị xã, thành phố và 173/173 xã, phường, thị trấn vào hoạt động. Đến nay, đã đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 tăng 8 bậc so với năm 2018, xếp vị trí thứ 26/63 tỉnh, thành. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có 48.627/48.659 người đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt 99,93%; đã công khai 48.627/48.627 bản kê khai, đạt 100%. Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo theo quy định, không có phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 04 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; qua đó đã xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền 01 trường hợp vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. 
                                                                                   Thanh Loan
.