Bắc Ninh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 10/10/2020, 05:00 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động như: Công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; công khai đấu thầu các công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ, công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, công khai các thủ tục hành chính...
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, và soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiều quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn, như: Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế định mức tiêu chuẩn trang thiết bị và phương tiện làm việc; quy chế về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản... Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách khó khăn, phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thực hiện dưới định mức tiêu chuẩn do kinh phí không đủ để chi trả theo chế độ nhà nước quy định và các chi phí phát sinh hợp lý khác.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của người có chức vụ, quyền hạn theo các quyết định của Bộ, ngành Trung ương. Các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt cho các đảng viên thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm. Ngành y tế quán triệt thực hiện 12 điều về y đức người thầy thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh. Ngành Công an quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm 11 điều cán bộ, chiến sỹ công an không được làm, gắn với thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"... 
 
    Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 về Kế hoạch thực hiện luân chuyển, cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác.
 
    Hiện nay, 100% số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 8 đơn vị cấp huyện đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; 29/29 Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có cổng thành phần, đã phát huy tốt việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và công khai, minh bạch các hoạt động của ngành, địa phương, đơn vị trong quản lý, điều hành hàng ngày. 
 
    Hằng năm Tỉnh ủy đều có văn bản chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh làm đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc chung trong toàn tỉnh. Việc tổ chức kê khai tài sản thu nhập cho cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định, 100% cán bộ thuộc diện phải kê khai đã kê khai và nộp về các cơ quan theo đúng quy định. 
                                                                                      Hồng Anh
.