Kiên Giang: Tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 28/09/2020, 15:41 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là nội dung Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Trung ương về nêu gương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân.
 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức thích hợp
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức thích hợp
    Thông qua các hội nghị, tập huấn, diễn đàn giao lưu, đối thoại, ký cam kết, phát hành tài liệu, tờ gấp hỏi đáp về chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng... Kết quả đã tổ chức được 24.205 cuộc cho hơn 711.438 lượt người tham dự, phát hành 24.278 tài liệu về công tác PCTN. Đồng thời, duy trì thực hiện chuyên mục phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang 01 kỳ/1 tháng, chuyên mục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 04 kỳ/tháng. Qua thực hiện, có 03 cá nhân được biểu dương khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức thích hợp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; biên soạn tài liệu bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục theo Đề án 137, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2013-2014.
 
    Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm rõ hơn chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chỉ tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân. 
                                                                                          Trịnh Hoàn
.