Nghệ An: Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

Thứ Hai, 28/09/2020, 16:09 [GMT+7]
    Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay, nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
 
    Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nên trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 4263-QĐ/TU ngày 13/6/2013 thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy với chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.  Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác PCTN theo nội dung chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý khoáng sản, đất đai; quản lý tài chính, ngân sách; đấu giá quyền sử dụng đất... nhằm hạn chế việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra nhà nước trên một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách, quản lý đầu tư công, thực hiện cơ chế, chính sách... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. 
 
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Nội chính 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm cầu Nghệ An
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Nội chính 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm cầu Nghệ An
    Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; quán triệt, thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp PCTN như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác PCTN, lãng phí; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác PCTN; xây dựng quy định bảo vệ người tố cáo, tố giác tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Đồng thờiban hành Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 19/7/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TWngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng", lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
    Ngoài ra, Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tham mưu và triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại các huyện và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; kịp thời chỉ đạo về tiến độ và cho chủ trương xử lý 13 vụ việc và 12 vụ án tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật", Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc".
 
    Trên cơ sở Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An" quy định cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh phải gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nhiều hơn. Đến nay đã xử lý trách nhiệm 11 người đứng đầu tại 4 cơ quan, địa phương, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Xử lý trách nhiệm 14 người đứng đầu tại 08 cơ quan, địa phương, đơn vị khi để xảy ra các sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai.
 
    Những năm qua, qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội cho thấy, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và chuyển 14 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết theo quy định; trong đó có 04 vụ việc đã được khởi tố, điều tra, truy tố xét xử về tội danh tham nhũng với tổng số tiền thiệt hại do tham nhũng là 1.643.000.000 đồng và 153.417 m2 đất; đã thu hồi được 1.595.000.000/1.643.000.000 đồng. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính 12 vụ việc có sai phạm, kiến nghị xử lý hành chính 46 cá nhân có sai phạm; kiến nghị thu hồi 5.204.500.000 đồng, đã thu hồi 3.782.000.000/5.204.500.000 đồng.
 
    Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã chuyển cơ quan điều tra 16 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trong đó có 02 vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố, truy tố và xét xử xong với tội danh tham nhũng, đã thu hồi số tiền 261.200.000/261.200.000 đồng do tham nhũng gây ra.
 
    Có thể nói, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua đó là nhờ sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong công tác đấu tranh PCTN; Sự vào cuộc quyết liệt và thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân trong công tác PCTN. Đồng thời công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí được quan tâm với các hình thức đa dạng và phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác PCTN. Công tác hoàn thiện các thể chế, hoàn thiện các quy định của pháp luật được đẩy mạnh; việc thực hiện thường xuyên và có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã góp phần hạn chế các kẽ hở của cơ chế, chính sách góp phần đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.