Cao Bằng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 22/09/2020, 20:01 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, việc công khai minh bạch đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời. Trong kỳ, có 707 cuộc/1.061 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ quan nào vi phạm phải xử lý trách nhiệm. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các hoạt động của đơn vị mình theo đúng qui định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản công, quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị... Đồng thời, rà soát các văn bản quy định về chế độ, định mức có nội dung không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 
 
Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng
Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng
    Các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 406 văn bản, sửa đổi bổ sung 304 văn bản, bãi bỏ 76 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện kiểm tra 518 cuộc/749 đơn vị về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra phát hiện 63 đơn vị vi phạm (Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 668 triệu đồng, không chấp nhận quyết toán và xuất toán trên 900 triệu đồng vi phạm do chi sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn). Công tác tự kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được lồng ghép tại các cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN và quá trình quản lý điều hành của các cơ quan đơn vị. 
 
    Nhiều cơ quan, đơn vị đưa việc giao tiếp ứng xử có văn hóa trong quan hệ làm việc là một tiêu chí đánh giá đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của mỗi cán bộ công chức; chú trọng tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp thông qua việc ban hành các quy định, quy chế, hòm thư góp ý hoặc các hình thức khác và được công khai niêm yết tại trụ sở, nơi làm việc. Trong kỳ, đã tiến hành 503 cuộc/663 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ, phát hiện 22 đơn vị/44 người vi phạm, đã tiến hành xử lý kỷ luật xong 44 trường hợp vi phạm.
 
    Các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 01/08/2006 của Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công qũy làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định… 
 
    Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức. Cơ bản các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, trong kỳ báo cáo đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 3.512 người; việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức phù hợp với tình hình biên chế, tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của từng Cơ quan, đơn vị. 
 
    Từ tháng 8/2019 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sử dụng hệ thống kết nối người dân và chính quyền tỉnh Cao Bằng, đã có 483 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tiếp nhận qua hệ thống (trong đó số kiến nghị, phản ánh liên quan đến thủ tục hành chính chiếm 24,4%), hoàn thành xử lý 359 phản ánh, kiến nghị, còn lại đang xử lý giải quyết; thành lập và đưa trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả. Từ ngày 09/9/2017 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 10.672 hồ sơ.
                                                                                      Thanh Loan
.