Bến Tre: Tổ chức 23.922 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 24/09/2020, 06:50 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về "Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng"; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (trong đó, tập trung tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thì hành), gắn với chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), thông qua các hình thức phong phú, phù hợp với các đối tượng; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2020" theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tham nhũng
Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tham nhũng
    Đã tổ chức 23.922 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với 907.869 lượt người tham dự; phát hành 18.013 bản tin, tài liệu tuyên truyền. Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh...) xây dụng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đăng tin, bài, đưa tin tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động, các nội dung có liên quan phòng, chống tham nhũng, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng tại các địa phương, nhất là kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho nhân dân về việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, góp phần phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt.
                                                                                           Kim Long
.