Sơn La: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 23/09/2020, 07:53 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết và các Kết luận tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 01/08/2012); kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Hội nghị rút kinh nghiệm kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 02 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
    Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, trong đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, giúp cấp ủy trực tiếp là Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; định kỳ Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét báo cáo 6 tháng, hàng năm và cuối nhiệm kỳ về kết quả lãnh đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, hàng năm. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và các chương trình kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tăng cường kiểm tra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                         Hồng Anh
.