Kiên Giang: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương công khai, minh bạch trong hoạt động để phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 21/09/2020, 07:45 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tỉnh Kiên Giang thực hiện khá nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng ngừa tham nhũng; các quy định, quy trình giải quyết công việc đều được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, website của đơn vị, địa phương và niêm yết tại nơi làm việc. Đồng thời, lập đường dây nóng để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ công vụ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, tránh sơ hở, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng. Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh ban hành 762 văn bản; rà soát sửa đổi, bổ sung 297 văn bản và bãi bỏ 608 văn bản.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 tại Kiên Giang
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 tại Kiên Giang
    Chỉ đạo các ngành, các cấp và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan chính quyền. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung của quy chế văn hóa công sở vào nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, niêm yết công khai quy tắc ứng xử tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cơ bản thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực xử sự trong thực thi công vụ; xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, tôn trọng nhân dân. Đã kịp thời khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân về thực hiện chuẩn mực xử sự trong thực thi công vụ; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý đối với 42 đơn vị, 47 công chức, viên chức vi phạm quy định về quy tắc ứng xử.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khá nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013, Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 01/07/ 2019 của Chính phủ. Đến nay, đã thực hiện việc chuyển đổi đối với 2.204 lượt cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; đa số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác có ý thức chấp hành tốt, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công, hạn chế được tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch cải cách hành chính cụ thể hằng năm để triển khai thực hiện; công bố danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Thực hiện đầy đủ các thủ tục liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động với 1.599 thủ tục hành chính. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Đến nay, các đối tượng thuộc diện phải kê khai đã thực hiện khá tốt việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát việc kê khai tài sản, cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 03 trường hợp và khiển trách 03 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản.
                                                                             Nguyễn Hiên
.