Bến Tre: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 17/09/2020, 07:50 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực như: Công tác tổ chức, cán bộ; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó... Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2019. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và nhân dân theo dõi, giám sát và thuận tiện trong quan hệ giải quyết công việc thực hiện tốt trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
    Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh; ngày 16/09/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị; hàng năm, đều triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, các đơn vị, địa phương đã xây dựng và duy trì thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Đến nay, có 17/17 sở, ban, ngành tỉnh; 09/09 huyện, thành phố; 157/157 xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt và xây dựng quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, khảo sát, lấy ý kiến việc thực hiện. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc. 
 
    Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 01/09/2019 của Chính phủ. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 390 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức theo quy định (công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng...). 
 
    Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện tốt đề án cải cách hành chính, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 04/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, áp dụng thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông". Các cơ quan tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ISO trong quản lý hành chính; vận hành phần mềm M-Office, i-Office trong quá trình xử lý văn bản và điều hành nội bộ mang lại hiệu quả, tiết kiệm được chi phí in ấn...; một số cơ quan, đơn vị áp dụng Chương trình Tabmis trong quản lý ngân sách Nhà nước và Chương trình IMAS trong quyết toán kinh phí thực hiện tốt quy định về thanh toán các khoản thu, chi ngân sách qua tài khoản, không dùng tiền mặt, đến nay có 1.142/1.191 đơn vị trả lương qua tài khoản, đạt 95,8% đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 
 
    Từ năm 2013 đến năm 2018, toàn tỉnh có 56.361 lượt người thực hiện việc kê khai và đã thực hiện việc công khai bản kê khai (đạt tỷ lệ 100%, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc công khai các bản kê khai ngay sau khi hoàn tất việc kê khai (công bố trong cuộc họp hoặc niêm yết tại cơ quan, tổ chức, đơn vị); chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến việc kê khai tài sản. Các bản kê khai đều được lưu vào hồ sơ để quản lý theo đúng quy định. 
                                                                                        Lê Hiếu
.