Tuyên Quang: Tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 17/09/2020, 06:47 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; việc tuyên truyền PCTN tại các cơ quan, đơn vị được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tuyên Quang tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tuyên Quang tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1237-CV/TU ngày 09/03/2017 triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, trong đó giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; Công văn số 2750-CV/TU ngày 26/03/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, trực tiếp phổ biến và thông tin về các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng và một số nội dung về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Tuyên Quang đến 09 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, với trên 1.800 cán bộ chủ chốt.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các điều luật về tội phạm tham nhũng quy định trong Bộ luật Hình sự; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
    Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các trường chuyên nghiệp; báo cáo viên pháp luật của tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật của tỉnh và các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cung cấp đề cương, các bộ câu hỏi-đáp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thu hút được nhiều lượt người tham gia. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang đã phát sóng, đăng tải nhiều lượt tin, bài, ảnh, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế các cơ quan tố tụng trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; đưa vào vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên tòa xét xử đến các điểm quan sát tại Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, phòng làm việc của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án các huyện, thành phố, Phòng Thông tin báo chí Tòa án nhân dân tỉnh; Phòng làm việc của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố.
                                                                                     Thanh Loan
.