Quảng Trị: Ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng phát sinh trên địa bàn

Chủ Nhật, 20/09/2020, 07:36 [GMT+7]
    Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Căn cứ Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/04/2013 và Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1025-QĐ/TU ngày 25/6/2013 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và Quy định số 20-QĐ/TU ngày 23/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, cụ thể: tham mưu, nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thẩm định, thẩm tra, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác chống tham nhũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. 
 
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Quảng Trị
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Quảng Trị
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các văn bản của cấp trên về phòng, chống tham nhũng như: Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận 10-K/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lành đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công văn số 208-CV/BCĐTW ngày 15/11/2018 về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm 2012, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018...
 
    Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; Thanh tra tỉnh thành lập phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/09/2014 giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ để tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống tham nhũng; kịp thời theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình, định kỳ tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Hàng năm Thanh tra tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, những vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm; góp ý kế hoạch thanh tra các đơn vị nhằm đảm bảo định hướng của cấp trên và tình hình, yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương, hạn chế thấp nhất việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra; mặt khác, đẩy mạnh công tác kiểm tra xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc giám sát chặt chẽ hoạt động của đoàn thanh tra và thực thi công vụ của CBCC, VC. 
 
    Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh trên địa bàn.
                                                                                  Mạnh Hùng
.