Bắc Ninh: Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Năm, 17/09/2020, 13:49 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) và Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, lãng phí. Đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định và Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/05/2015 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/04/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
 
Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX
Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX
    Ban Nội chính Tỉnh ủy hàng quý phát hành bản tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, phối hợp với Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử về công tác phòng, chống tham nhũng; duy trì sản xuất chuyên mục "Khiếu nại - Tố cáo" trên sóng truyền hình; Ngày 24/02/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về quản lý kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Hằng năm giao Sở Tư pháp triển khai phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn định hướng kịp thời cho các cơ quan, đơn vị về xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chú trọng lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
    Các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức 22.417 hội nghị tuyên truyền cho trên 2.448.686 lượt người, đồng thời cấp phát hơn 250.000 tờ rơi pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Các đài phát thanh cơ sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương biên tập 240 số tin phát thanh cho hệ thống phát thanh cơ sở, giới thiệu trên 100 lượt văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Trang bị hơn 400 đầu sách, trong đó có khoảng 30 đầu sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 126 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm phục vụ cán bộ và nhân dân tiện nghiên cứu và khai thác làm nguồn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, mỗi năm có hàng nghìn lượt người truy cập. Biên soạn cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng với gần 500 trang cấp phát cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh. 
 
    Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đã có tác dụng giáo dục sâu rộng đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên, có ý thức trách nhiệm hơn trong thực hành tiết kiệm và đấu tranh tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí. 
                                                                              Thanh Loan
.