Quân ủy Trung ương nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Thứ Hai, 14/09/2020, 06:45 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát đến 100% cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên. Sau quán triệt, học tập, Quân ủy Trung ương và các cấp ủy đảng ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc; ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Quân đội.
 
    Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng kế hoạch, đúng quan điểm, nguyên tắc, trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Chỉ đạo đảng ủy, UBKT đảng ủy các Quân khu, Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, UBKT cấp ủy địa phương xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng khối quân sự địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố có nền nếp, hiệu quả.
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 12.626 tổ chức đảng và 210.450 đảng viên (có 39.608 cấp ủy viên); trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra 10 tổ chức đảng và 45 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng giám sát chuyên đề 10.441 tổ chức đảng và 150.507 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương giám sát 10 đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương. Qua giám sát, phát hiện 4 tổ chức đảng và 83 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 28 đảng viên.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 5.213 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 2.960 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; 4.938 về tài chính đảng. Chủ động nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1.944 đảng viên và 205 tổ chức đảng, trong đó UBKT Quân ủy Trung ương kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên là cán bộ chủ trì; kết luận 1.633 đảng viên và 162 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 221 đảng viên và 6 tổ chức đảng. Giám sát 5.877 tổ chức đảng và 14.138 đảng viên; qua giám sát phát hiện 2 tổ chức đảng và 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên.
 
    Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 145 tổ chức đảng và 2.736 đảng viên, trong đó có 1.115 cấp ủy viên các cấp. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 171 cán bộ, đảng viên (trong đó có 9 tổ chức đảng và 72 đảng viên vi phạm từ nhiệm kỳ trước, đến nhiệm kỳ này đã được phát hiện và xử lý kỷ luật). Việc xem xét, xử lý thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; chú trọng việc thẩm tra, xác minh, kết luận khách quan, chính xác chặt chẽ, do đó trong nhiệm kỳ việc khiếu nại kỷ luật đảng giảm 50% so với nhiệm kỳ trước.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, theo đó: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng (khóa XIII), chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương quản lý, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương; tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, hoàn thành nhiệm vụ thấp; tổ chức đảng ở những cơ quan trọng yếu, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập; cơ quan, đơn vị quản lý nhiều cơ sở, vật chất, lĩnh vực kinh tế, tài chính dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng...
                                                                                     Tấn Tuân
.