Thái Nguyên: Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 16/09/2020, 04:58 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đối với Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền theo Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị. Chú trọng lựa chọn nội dung, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, thời điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 10/03/2017 về thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 18/01/2018 về việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 772-CV/BTGTU ngày 18/01/2017 về việc phổ biến, tuyên truyền Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Công văn số 1812-CV/BTGTU ngày 18/01/2018 về việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 3098- CV/BTGTU ngày 19/04/2019 về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai.
 
Tỉnh ủy Thái Nguyên nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
Tỉnh ủy Thái Nguyên nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
    Nội dung tuyên truyền tập trung vào quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng…; gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. 
 
    Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được thực hiện như: Tập huấn, hội nghị, lồng ghép trong các bài giảng tại các Trung tâm chính trị, trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh; tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình bộ môn Giáo dục công dân các khối lớp 10, 11, 12, với thời lượng 02 tiết/năm học; các tài liệu hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng; đăng tin, bài trên báo, đài; mở chuyên mục giải đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật (truyền hình mỗi tuần 1 số; báo viết 02 tuần 1 số). Các cấp, các ngành đã tổ chức 1.662 lớp tập huấn, hội nghị lồng ghép quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 188.698 lượt cán bộ, công chức, người lao động; in ấn, phát hành 152.585 cuốn tài liệu, tờ gấp về phòng, chống tham nhũng, Bản tin tư pháp, tìm hiểu một số quy định về Luật trưng cầu dân ý, Bộ luật Dân sự...
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2013 của Bộ Chính trị, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng cho trên 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác nội chính của các đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đảng; ký Quy chế phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và Tạp chí Nội chính của Ban Nội chính Trung ương xây dựng phóng sự chuyên đề chống tham nhũng vặt trong chuyên mục "Đảng trong cuộc sống hôm nay" tháng 7/2019 của Đài Truyền hình Việt Nam và Tạp chí Nội chính. Báo Thái Nguyên đã đăng tải tin, bài, ảnh, phóng sự về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng chuyên mục "Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống", chuyên mục "Hộp thư truyền hình”, chuyên mục "Chính sách và cuộc sống”, chuyên mục "Cải cách hành chính”, chuyên mục "Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”, "An ninh Thái Nguyên"... 
 
    Qua việc nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong phòng, chống tham nhũng được nâng lên; tạo được xu thế dư luận xã hội phê phán, lên án, bài trừ tham nhũng. 
                                                                                          Hồng Anh
.