Cao Bằng: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 15/09/2020, 06:09 [GMT+7]
    Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Cao Bằng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra, giám sát, quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo theo đúng quy định; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng lần thứ 66
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng lần thứ 66
    Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm; chỉ đạo thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: tài chính, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và trong các khâu của công tác cán bộ, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các đơn vị luôn đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
 
    Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Cao Bằng ban hành được 84 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có 16 Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức 07 cuộc họp chuyên đề giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xây dựng, ban hành 01 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương (khoá XII). 
                                                                                            Lê Hiếu
.