Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ: Tham mưu lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 01/08/2020, 06:53 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 13/04/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 24/04/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 1520-CV/TU ngày 13/04/2020 triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/03/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và nhiều văn bản chỉ đạo công tác nội chính trên địa bàn thành phố.
 
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Cần Thơ
    Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành các báo cáo thực hiện các văn bản của Trung ương; tổ chức họp tổng kết việc thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 01/08/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng ủy Công an Thành phố năm 2019; định kỳ họp liên ngành các cơ quan tố tụng đôn đốc tiến độ giải quyết và thỉnh thị ý kiến của Trung ương đối với các vụ án, vụ việc theo đề xuất, kiến nghị của Đoàn công tác số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; rà soát và đề xuất những vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo năm 2020; phối hợp chuẩn bị các nội dung làm việc với Cục Thuế Thành phố về thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2142-QĐ/TU ngày 13/04/2020 điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW, ngày 06/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
    Phối hợp Ủy ban Kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, có nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; phối hợp thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2020; Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
 
    Chủ động xây dựng và ban hành một số văn bản thực hiện trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020"; tiếp 41 lượt công dân và nhận 122 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua phân loại, đã xử lý 65 đơn, chuyển cơ quan chức năng 24 đơn, lưu 20 đơn, đang xử lý 13 đơn.
 
    Tham gia Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy làm việc với một số đơn vị địa phương, quận ủy, huyện ủy và sở, ban, ngành Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019 tại các quận, huyện ủy trên địa bàn Thành phố; ổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, nhằm báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2019; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020 của Ban Nội chính Thành ủy, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy lần II, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                     Trịnh Hoàn
.