Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thứ Hai, 04/05/2020, 13:15 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình giai đoạn 2021-2030.
 
    Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai 2011-2020 (gọi tắt là Nghị quyết 30c), Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).
 
Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020
Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020
    Xác định rõ những kết quả mà Thanh tra Chính phủ đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030. Báo cáo tổng kết Nghị quyết 30c phải đánh giá chính xác, toàn diện các kết quả đạt được của Thanh tra Chính phủ trên các lĩnh vực cải cách hành chính liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước trong công tác, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, đề xuất được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cái cách hành chính ngành Thanh tra giai đoạn 2021-2030.
 
    Chương trình tổng kết phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 30c/NQ-CP; các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Thanh tra Chính phủ.
Kế hoạch cũng yêu cầu việc tổng kết phải đảm bảo tính toàn diện, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.
 
    Cùng với đó, việc đánh giá kết quả thực hiện nội dung chương trình phải bám sát các mục tiêu (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) và nội dung cải cách hành chính, nêu rõ kết quả đạt được, những nội dung và mục tiêu đạt được, mức độ đạt được cụ thể trên các nội dung như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; kiến nghị với Chính phủ về nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tế để đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới. Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan hành chính Nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn tới.
                                                                                            P.V 
.