Lai Châu: Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 03/03/2020, 14:52 [GMT+7]
    Tháng 01/2020, các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu đã thực hiện tuyên truyền, quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Hội nghị tuyên truyền, duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tủ sách pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các cơ quan, đơn vị tích cực n hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
Các cơ quan, đơn vị tích cực hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
    Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị như: Tài chính, ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, mua sắm tài sản; xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; thực hiện chi trả lương qua tài khoản; công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác phòng, chống tham nhũng tới mọi tầng lớp Nhân dân. 
 
    Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, khởi tố bổ sung 01 đối tượng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ; Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 01 vụ/15 bị cáo về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại - Ngân hàng và Phát triển nông thông huyện Sìn Hồ.
                                                                                                     P.V
.