Tiền Giang: Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gương mẫu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 29/08/2019, 06:57 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 3289/UBND-NCPC về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ và Luật PCTN năm 2018 phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang và Zalo trao đổi biên bản ký kết triển khai dịch vụ Hành chính công
Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang và Zalo trao đổi biên bản ký kết triển khai dịch vụ Hành chính công
    Công tác tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể với nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức, thực hiện nghiêm trách nhiệm công vụ và hướng đến thay đổi suy nghĩ, tâm lý của người dân, doanh nghiệp không lót tay, phong bì khi thực hiện các thủ tục hành chính, quan hệ giải quyết công việc với các cơ quan Nhà nước; phản ánh, tố cáo hành vi "sách nhiễu", "vòi vĩnh", tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ; quá trình triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phải thực hiện đồng bộ các giải pháp chung theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.
 
    Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp đã nêu tại văn bản này; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền trong việc chấp hành thực thi công vụ, nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; phải coi đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách.
 
    Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm hiện nay như như: Thuế, quản lý đất đai, môi trường, quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, tuyển dụng công chức, viên chức, hoạt động giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh, các hoạt động cấp phép… Thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng thi hành pháp luật như thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quản lý thị trường; tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng giai đoạn 2018-2021. 
 
    Thực hiện nghiêm túc và đúng quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực được phân công, nhất là việc công khai về trình tự thủ tục và kết quả giải quyết hồ sơ có liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
 
    Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm; chủ động rà soát trong nội bộ đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng; tập trung tiến hành các cuộc thanh tra có đơn thư phản ánh dấu hiệu sai phạm hoặc chỉ đạo đột xuất của cấp có thẩm quyền. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa, vi phạm pháp luật; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên…. 
 
    Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 106/CTrPH-UBND-UBMTTQVN ngày 24-4-2018 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang về các nội dung phối hợp thực hiện pháp luật về PCTN trên địa bàn cấp mình; xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với Hiệp hội Doanh nghiệp để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật PCTN năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công điện 724/CĐ-TTg trong cộng đồng doanh nghiệp. 
                                                                                     Nguyễn Hiên
.