Ban Nội chính Tuyên Quang: Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Tư, 22/02/2023, 06:25 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn chủ động theo dõi, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và ban hành 10 văn bản triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương; 08 báo cáo chuyên đề; báo cáo định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang
Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản để triển khai thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tổng hợp, thống kê những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao của các cơ quan khối nội chính tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan nội chính và các cơ quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra.
 
    Tham mưu, xây dựng Kế hoạch, lựa chọn 17 công dân và 17 vụ việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo Quy chế số 11-QC/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban hành Văn bản đề nghị các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy tăng cường thực hiện và chỉ đạo cấp xã thực hiện công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Văn bản đôn đốc đồng chí bí thư các ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn, thư, vụ việc do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển đến và Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau các cuộc tiếp dân. Tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong quý I, 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2022 để phục vụ các Hội nghị giao ban của cấp ủy. Tiếp nhận, tham mưu, đề xuất 368 lượt đơn thư của công dân.  Phân công và triển khai thực hiện nghiêm việc trực đường dây nóng 24/24 giờ (đến thời điểm báo cáo, đã tiếp nhận 08 thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực). Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án theo quy định; theo dõi trực tuyến các phiên tòa của Tòa án nhân dân 2 cấp.
 
    Tham mưu đề xuất đưa 02 vụ án hình sự, 01 vụ việc vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2022 của Ban Bí thư. Làm việc trực tiếp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan liên quan và báo cáo tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo từng giai đoạn đảm bảo đúng quy định của pháp luật (đến nay đã giải quyết xong 02 vụ). Ban hành văn bản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên đưa 01 vụ án hình sự vào diện Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, xử lý. Sau xử lý các vu án, vụ việc hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để phát sinh phức tạp. 
                                                                                     Lê Phượng
.