Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Thứ Sáu, 03/02/2023, 06:25 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp, kết quả đạt được đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã  hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các văn bản về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp, điển hình là: Chương trình công tác PCTN, TC  năm 2022; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính, PCTN, TC chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, “tham nhũng vặt”. Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy chế về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp…
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022

    Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh cho chủ trương, định hướng xử lý 02 vụ án, 01 vụ việc tham nhũng, nghiêm trọng phức tạp. Giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… 

    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, ban hành thông báo chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; tiếp nhận, phân loại, xử lý 733 đơn gửi đến Ban; thực hiện tốt việc tổng hợp kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.503 đơn của các đơn vị tham gia Quy chế 07-QC/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc việc trực và xử lý các thông tin qua đường dây nóng của Tỉnh uỷ, đã tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn 146 cuộc gọi của các cá nhân, tổ chức gọi đến để kiến nghị, phản ánh. Làm việc với một số cơ quan, đơn vị nắm tình hình giải quyết đơn thư của công dân; tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. 
 
    Chủ trì, phối hợp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 02 cuộc giám sát, 01 cuộc kiểm tra về công tác nội chính, PCTN, TC; đầu tư xây dựng cơ bản. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 03 cuộc giám sátviệc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân đối với. Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. 
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát 210 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và 02 cuộc Kiểm toán nhà nước năm 2021. Qua rà soát, Đoàn rà soát đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm. Tham gia Tổ công tác của UBND tỉnh đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định các văn bản trong lĩnh vực nội chính, tư pháp, điển hình là: Các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ an ninh, trật tự; nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022;  Kế hoạch, báo cáo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
    Xây dựng và tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác nội chính, CCTP, PCTN, TC. 
 
    Thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh; với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trong công tác nội chính, PCTN, TC và thi hành kỷ luật Đảng; Quy chế phối hợp số 07-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của công dân; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực ngay từ đầu năm chương trình công tác, bám sát nội dung các quy chế để tổ chức thực hiện, định kỳ sơ kết đánh giá kết quả và có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc. 
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.