10 kết quả công tác nổi bật năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 24/01/2023, 02:45 [GMT+7]

    1. Tích cực, khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022. Đây là Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTN, TC lớn nhất từ trước đến nay, để lại dấu ấn tốt, được đồng chí Tổng Bí thư Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội và nhân dân cả nước. 

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022, ngày 30/6/2022
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022, ngày 30/6/2022
    2. Chuẩn bị chu đáo, có chất lượng các tài liệu, phục vụ tốt Phiên họp thứ 21, 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, 02 Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo và các Phiên họp của Ban Chỉ đạo 110; cụ thể hóa, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm các Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.
    3. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiên lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Tổ chức 02 Hội thảo cấp quốc gia, 06 cuộc Tọa đàm; 03 Phiên họp của Ban Chỉ đạo, 03 Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; chuẩn bị nội dung, tổ chức 07 cuộc làm việc của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo với các chuyên gia, nhà khoa học và 09 buổi làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với 10 cơ quan, tổ chức để thống nhất các nội dung của Đề án, hoàn thiện dự thảo trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ngày 09/11/2022, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
    4. Tập trung nghiên cứu, xây dựng 07 Đề án lớn về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp, đã hoàn thành 06 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban bí thư, là: (1) Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; (2) Đề án“Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC”(trên cơ sở kết quả Đề án, Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); (3) Đề án“Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan nội chính theo tinh thần Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đáp ứng tình hình mới”; (4) Đề án“Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”(ngày 09/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới); (5) Đề án“Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN; (6) Đề án trình Bộ Chính trị ban hành“Quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Đây là những đề án lớn, quan trọng, độ khó cao đã được Ban nghiên cứu, xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.

    5. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt Phiên họp thứ 01, 02 của Ban Chỉ đạo; xây dựng, ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo sau Phiên họp. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 05 Đề án quan trọng về cải cách tư pháp do các cơ quan trình Ban Chỉ đạo; đây là các đề án quan trọng, góp phần cụ thể hóa những chủ trương, giải pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 và kết luận số 84-kL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.

    6. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC xây dựng và triển khai 08 Đoàn kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến báo kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo sau Phiên họp. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 05 Đề án quan trọng về cải cách tư pháp do các cơ quan trình Ban Chỉ đạo; đây là các đề án quan trọng, góp phần cụ thể hóa những chủ trương, giải pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 và kết luận số 84-kL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.
    7. Tổ chức Hội nghị sơ kết 07 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Xây dựng và ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức thành công 03 Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng cho gần 1.300 cán bộ của 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bình Định). Công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN, TC, cải cách tư pháp, xây dựng và chỉnh đốn Đảng được quan tâm, chú trọng. Tham gia có trách nhiệm, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ: Trong năm,
Ban đã tham gia ý kiến bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với 155 sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; tham gia ý kiến đối với các trường hợp bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đối với 444 nhân sự của 63 địa phương và trên 200 nhân sự của gần 50 cơ quan, tổ chức Trung ương.
    8. Công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin chó báo chí về PCTN, Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức thành công 03 Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng cho gần 1.300 cán bộ của 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bình Định). Công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN, TC, cải cách tư pháp, xây dựng và chỉnh đốn Đảng được quan tâm, chú trọng. Tham gia có trách nhiệm, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ: Trong năm, Ban đã tham gia ý kiến bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với 155 sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; tham gia ý kiến đối với các trường hợp bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đối với 444 nhân sự của 63 địa phương và trên 200 nhân sự của gần 50 cơ quan, tổ chức Trung ương.
    9. Công tác đối ngoại tích cực được triển khai, nhất là Bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc; phối hợp tổ chức, phục vụ 03 Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại nước ngoài (Đoàn do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn thăm và làm việc tại: Argentina, Chile, Australia, New Zealand; Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn tham dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 22 tại Cu-ba và thăm, làm việc tại Cộng hòa Dominica); tổ chức 03 Đoàn công tác của Ban đi nghiên cứu kinh nghiệm về nội chính, PCTN, cải cách tư pháp ở nước ngoài (gồm: Hà Lan, Bỉ, Hungary, Singapore); tiếp và làm việc với Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc; tiếp, làm việc với một số cá nhân, tổ chức nước ngoài.
    10. Công tác Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị được quan tâm: Tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tiếp nhận, tuyển dụng 06 đồng chí cán bộ về công tác tại Ban (trong đó, 05 nhân sự là nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc); bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031; 01 đồng chí Phó Trưởng ban được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Năm 2022, Ban đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, sáng tạo, nâng cao năng lực tham mưu về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. kết quả cụ thể như sau: Về chính quyền: Tặng Cờ thi đua của Ban cho 02 tập thể; Bằng khen của Trưởng Ban cho 12 tập thể (09 đơn vị cấp vụ, 03 đơn vị cấp phòng), 44 cá nhân; danh hiệu Lao động xuất sắc cho 04 tập thể (03 đơn vị cấp vụ, 01 đơn vị cấp phòng); danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban cho 01 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 23 cá nhân; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”giai đoạn 2019-2025. Trình, đề nghị tặng Bằng khen của Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân; đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; Trình, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Về Đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí, 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan tặng Giấy khen cho 03 Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về Công đoàn: Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.

Ban Nội chính Trung ương

.