Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ nâng cao hiệu quả phối hợp công tác

Thứ Năm, 19/01/2023, 07:10 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là cao hiệu quả phối hợp công tác.
 
    Theo đó, đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nội dung làm việc với Tổ giúp việc Đoàn Công tác của đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; với Đảng ủy Công an thành phố chuẩn bị nội dung sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Thành ủy “Về chiến lược bảo vệ an ninh, an toàn xã hội” và sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 16/12/2021 của Thành ủy “Về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ”; phối hợp với các quận ủy, huyện ủy và cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tôn giáo, dân tộc.
 
    Phối hợp tham gia ý kiến công tác cán bộ các trường hợp thuộc diện Thành ủy quản lý theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy về điều động, tiếp nhận, phân công, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ, chỉ định, chuẩn y, hiệp y ngành dọc Trung ương... các chức danh cán bộ chủ chốt các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, chỉ định vào Ban Cán sự đảng, đảng đoàn và bổ sung vào cấp ủy quận, huyện và tương đương 153 trường hợp (trong đó, hiệp y ngành dọc Trung ương: Điều động, bổ nhiệm 19 trường hợp; quy hoạch: 20 trường hợp).  
 
    Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan, đơn vị. Về việc phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy; các cơ quan khối nội chính (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Cục Hải quan thành phố); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ. Trong năm 2022, Ban Nội chính Thành ủy chủ động phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 02 Quy định số 755-QĐ/TU, 756-QĐ/TU ngày 30/9/2022 về phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố và Sở Tư pháp thành phố.
                                                                           Nguyễn Hiên
.