Vĩnh Long: Nâng cao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 28/12/2021, 05:42 [GMT+7]
    Năm 2021, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, chất lượng và nội dung giải quyết ngày càng được nâng cao. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành tích cực tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời ban hành các kế hoạch phối hợp trong công tác tiếp công dân. 
 
    Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh được đảm bảo, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành đã dành thời gian và trực tiếp chủ trì giải quyết KN, TC của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định pháp luật.
 
Đại biểu dự hội nghị trực tuyến công tác tư pháp tại điểm cầu Vĩnh Long
Đại biểu dự hội nghị trực tuyến công tác tư pháp tại điểm cầu Vĩnh Long
    Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn; chất lượng, nội dung giải quyết ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham dự cùng UBND các cấp để thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân trước khi ban hành văn bản giải quyết, đồng thời giám sát việc giải quyết của UBND các cấp.
 
    Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và lãnh đạo các ngành đã thực hiện việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, nhằm công khai, minh bạch chứng cứ xác minh theo quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng tư vấn để xem xét trước khi ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
    Trong 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long đã tiếp 727 lượt với 848 công dân của 688 vụ việc. Qua tiếp công dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phân tích, giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp nhận 1.380 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 79 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Số còn lại đã xử lý chuyển trả và hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết 62/73 đơn khiếu nại, đạt gần 85% và 6/6 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 100%. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.
                                                                                                  P.V
.