Sơn La: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 17/12/2021, 06:43 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 4289-CV/UBND yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Các kiến nghị phản ánh của công dân tại các kỳ tiếp công dân phải được tiếp nhận, phân loại, xác định rõ nội dung giải quyết, hướng giải quyết, cơ quan tham mưu giải quyết, thời hạn giải quyết, cơ quan đôn đốc giải quyết; đảm bảo các kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. 
 
Sơn La tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sơn La tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Đẩy mạnh công tác đối thoại với tổ chức, công dân gắn với giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Nâng cao chất lượng xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đã kéo dài nhiều năm, có nhiều tình tiết phức tạp, khiếu nại, tố cáo nhiều nội dung, tránh sai sót dẫn đến việc phải xem xét, giải quyết nhiều lần làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.
 
    Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, nhất là việc phân loại chính xác đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh để xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và quy trình giải quyết. Trước khi quyết định hoặc tham mưu thụ lý giải quyết vụ việc phải kiểm tra đầy đủ các căn cứ theo quy định của pháp luật, điều kiện thụ lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng giải quyết không dứt điểm hoặc từ chối không thụ lý giải quyết dẫn đến tiếp tục phát sinh khiếu nại, tố cáo sau thụ lý, giải quyết. Tiếp tục nâng cao chất lượng xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đã kéo dài nhiều năm, có nhiều tình tiết phức tạp, khiếu nại, tố cáo nhiều nội dung, tránh sai sót dẫn đến việc phải xem xét, giải quyết nhiều lần làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.
 
    Thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trọng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chọn cử cán bộ, công chức tham gia giải quyết, đối thoại đúng thành phần và thực hiện nghiêm túc, kịp thời ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc thông tin, tài liệu khi có yêu cầu của cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra phải được kết luận rõ người, rõ việc, rõ sai phạm, rõ hướng khắc phục, thời gian khắc phục. Việc xem xét xử lý cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định.
                                                                                   Quỳnh Trang
.