Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Thứ Tư, 06/10/2021, 06:33 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức họp đánh giá công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức nhân viên thuộc Ban.
 
    Trong 9 tháng năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 theo quy định; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII về thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy, về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; kế hoạch, quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chỉ thị số 10-CT/TU  ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025… 
 
Sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP và Quy định số 11-QĐi/TW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà và Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai; chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra và ban hành kết luận 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, và Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên ; cử 08 lượt cán bộ công chức tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
 
    Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân 06 buổi/26 lượt/31 công dân; thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 28 buổi/88 lượt/130 công dân; tiếp nhận xử lý 298/298 gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 26 vụ việc; trong đó, 18 vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo và 08 vụ việc do Ban Nội chính theo dõi đôn đốc.
 
    Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá: Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để lãnh đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 
 
    Chủ động, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính; công tác tiếp dân của cấp ủy, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đề nghị phản ánh của công dân đảm bảo đúng quy định; tích cực nghiên cứu tham mưu, đôn đốc xử lý, giải quyết các vụ án vụ việc, đơn thư của công dân; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án số 16 của Tỉnh ủy và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh… 
 
    Để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung tham mưu thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo kế hoạch; thực hiện rà soát thường xuyên các kết luận thanh tra chuyên ngành gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.
 
    Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định số 1444-QĐ/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: Tham mưu tổ chức cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tổng kết Ban Chỉ đạo CCTP năm 2021; xây dựng Kế hoạch năm 2022.
 
    Tổ chức, hoàn thành cuộc khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, CCTP; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp và một số tổ chức đảng trực thuộc về việc thực hiện công tác PCTN theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi đua chuyên đề do Ban Nội chính Trung ương phát động; thực hiện các nhiệm vụ của Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - Ban nội chính 14 tỉnh phía Bắc, năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai làm Cụm trưởng.
            Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.