Tây Ninh: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tiêu cực

Thứ Sáu, 20/08/2021, 07:26 [GMT+7]
    Từ 30/6/2016-31/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, trong đó trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/11/2016 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ. Kết quả: Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức 317 lớp triển khai, quán triệt, với 32.560/32.986 đảng viên, đạt 98,71% và 5.873quần chúng. Trong tổ chức học tập, quán triệt, các cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ tài liệu để cán bộ, đảng viên nghiên cứu; sau khi dự Hội nghị, các đại biểu dự học đã viết bản thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết; nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ và thực hiện Nghị quyết. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương về vai trò, sự cần thiết của công tác phòng, chống tiêu cực.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh
    Căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và điều kiện thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt các quan điểm, mục đích, yêu cầu và nội dung chủ yếu của Nghị quyết, nhất là 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết đề cập. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tích cực tham gia đóng góp vào chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương; đề xuất nhiều cách làm, giải pháp thiết thực, qua đó nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện được nâng lên.
 
    Nhằm thiết thực, đổi mới cách làm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng trong phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, phát huy tính tinh thần tự giác và tính nêu gương trong tự tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tích hợp các nội dung quy định cán bộ, đảng viên phải thực hiện viết bản đăng ký, cam kết và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cá nhân người đứng đầu vào Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, đã thực hiện từ tháng 8/2017 trong toàn Đảng bộ. Đây là cách làm mới, giúp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời soi rọi bản thân trong việc thực hiện tốt việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, trong thực hiện nhiệm vụ; làm cơ sở kiểm điểm đánh giá và xếp loại cán bộ, đảng viên thực chất, cụ thể và hiệu quả.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh công tác quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập gắn với rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kiến nghị của các Đoàn công tác của Trung ương về phòng, chống tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn; kịp thời chỉ đạo xử lý có hiệu quả một số vụ việc, vụ án tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Hầu hết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm đều được theo dõi, đôn đốc giải quyết đúng quy định; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tạo sự răn đe, cảnh tỉnh đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng; qua đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trịnh Hoàn
.