Phú Thọ: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Ba, 25/02/2020, 05:00 [GMT+7]
    Tháng 01/2020, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện; các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh ủy, Ban Thỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức huấn luyện, luyện tập và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đạt kết quả xuất sắc.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết 07 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện 02 Chỉ thị, 01 kết luận, 01 quy định của Trung ương về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với triển khai hiệu quả, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, sắp xếp, sáp nhập tổ chức, bộ máy cấp xã, phường, thị trấn và xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quy chế, kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, định hướng dư luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, về tình hình Biển Đông, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; ban hành "Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.
 
    Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung đấu tranh, xử lý khẩn trương, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ án kinh tế, ma túy lớn, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 
    Cơ quan Công an phối hợp với các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tôn giáo; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, các dự án xây dựng hạ tầng tại địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Ban chỉ đạo tỉnh ban hành 65 văn bản chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh chính bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an trên địa bàn; triển khai, phối hợp bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, của đất nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối 40 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của Tỉnh ủy; triển khai nhiều giải pháp đột phá, thiết thực, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác kiểm sát; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp, đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra tình trạng oan, sai bỏ lọt tội phạm. 
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.297 vụ/2.309 bị can; truy tố 979 vụ/1.914 bị can (đạt 98,59 %); thực hiện số hóa đối với 36 vụ án hình sự, dân sự; việc điều tra, truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai, quá hạn hay đình chỉ điều tra do không phạm tội; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và kiểm sát những lĩnh vực tư pháp khác bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tư pháp và nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2019; tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với Tòa án nhân dân cấp huyện; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; chú trọng công tác hòa giải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã triển khai 14 giải pháp cụ thể, thực hiện nguyên tắc tố tụng tranh tụng, nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019, thụ lý 7.130 vụ, việc các loại; đã giải quyết 6.169 vụ, việc (đạt tỷ lệ 86,5%); công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; hình phạt áp dụng đảm bảo nghiêm minh, đã xét xử sơ thẩm 977 vụ 1.941 bị cáo; phúc thẩm: 72 vụ/114 bị cáo; chủ động phối hợp xây dựng và đưa ra xét xử 14 vụ án theo thủ tục rút gọn; giải quyết 43 vụ án trọng điểm; tổ chức 09 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
 
    Cơ quan Thanh tra triển khai và thực hiện 115 cuộc thanh tra hành chính tại 268 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về sử dụng tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội... Đã kết thúc 91 cuộc, ban hành 89 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện 72 đơn vị có vi phạm với số tiền 70 tỷ 323 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5 tỷ 343 triệu đồng; kiến nghị khác 64 tỷ 979 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành thực hiện 3.089 cuộc thanh tra, kiểm tra 4.791 tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, tài nguyên - môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động và dịch vụ văn hóa, y tế, hoạt động cấp tín dụng... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 1.184 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 1.574 tỷ 545,6 triệu đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi 62 tỷ 905,6 triệu đồng; quyết định xử phạt hành chính với số tiền 23 tỷ 40,8 triệu đồng. 
 
    Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 7.961 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh, đề nghị trong đó: Tiếp thường xuyên 3.459 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 4.502 lượt. Toàn tỉnh tiếp 23 lượt đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân các cấp. 
 
    Tổng số đơn toàn tỉnh nhận được 6.491 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý 5.443 đơn; trong đó: khiếu nại 95 đơn, tố cáo 67 đơn, loại khác 5.281 đơn. Các cấp các ngành đã giải quyết xong 66/69 vụ việc, còn 03 vụ việc đang trong hạn giải quyết.
                                                                             Lê Hiếu
.