Khánh Hòa: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Bảy, 10/08/2019, 07:03 [GMT+7]
    Ngay sau khi có Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; xây dựng kế hoạch quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; nhất là những biểu hiệu suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. 
Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (tháng 7-2019)
Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (tháng 7-2019)

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU hướng dẫn thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW cho người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; chỉ đạo bí thư cấp ủy các cấp ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại với nhân dân; tranh thủ những ý ký kiến đóng góp về xây dựng, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; đồng thời giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và những khó khăn vướng mắc để người dân hiểu, chia sẻ. Qua đó tạo được sự đồng thuận, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

    Sau khi ban hành các quy chế, quy định, công tác tiếp dân được thực hiện thường xuyên, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính tỉnh ủy phân công cán bộ trực, tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của Tỉnh ủy và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. Tính từ đầu năm tới nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 52 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan tới giải quyết chế độ, chính sách về bồi thường, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đã có 04/08 bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy là Thành ủy Nha Trang, Thành ủy Cam Ranh, Huyện ủy Cam Lâm, Thị ủy Ninh hòa đã trực tiếp tham gia tiếp dân, đối thoại với 13 lượt công dân. Bí thư cấp xã, phường, thị trấn đã tiếp 59 lượt công dân. Các cấp ủy còn lại đã xây dựng dự thảo nội quy, quy chế tiếp dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Bên cạnh việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại với dân cũng là dịp để người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Cù Tất Dũng
.